ITC VT

Устав на сдружение с нестопанска цел
"ИТ Клъстер Велико Търново"


I. Статут, наименование, седалище, адрес и срок


§ 1 Статут


   (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на Учредителното събрание.

   (2) Сдружението осъществява дейността си, като защитава интересите на членовете си.

§ 2 Наименование на Сдружението


   (1) Наименованието на Сдружението е: "ИТ КЛЪСТЕР ВЕЛИКО ТЪРНОВО".

   (2) На английски език наименованието се изписва: IT Cluster Veliko Tarnovo.

   (3) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, както и данни за неговата регистрация, включително ЕИК, се посочват в документите от кореспонденцията на Сдружението.

   (4) Сдружението няма политически и религиозен характер и не е обвързано с подобни организации.

§ 3 Седалище и адрес


Седалището и адреса на Сдружението са: В. Търново, ул. Козлуджа, №1

§ 4 Срок, Стопанска година


      (1) Сдружението възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. Сдружението не е ограничено със срок.

      (2) Стопанската година на Сдружението съвпада с календарната година. Първата стопанска година е непълна. Тя започва с вписването на Сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията и приключва на 31.12. същата година.

II. Определяне на дейността, цели и средства за постигането им, предмет на допълнителна стопанска дейност, съответствие с правилата на конкуренцията


§ 5 Определяне на дейността


Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

§ 6 Цели на Сдружението


Сдружение "ИТ КЛЪСТЕР ВЕЛИКО ТЪРНОВО" се учредява със следните цели:

      (i) Да спомогне за утвърждаването на Триградието (Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец) като място за стартиране и развитие на ИТ бизнес;

      (ii) Да популяризира възможностите, които регионът предоставя за хора, които искат да се развиват в областта на информационните технологии: студенти, млади специалисти, професионалисти и предприемачи;

      (iii) Да помага на местните бизнеси, общинската администрация и академичната общност за извличане на максимални ползи от цифровите технологии;

      (iv) Да помага на членовете си за:

         a. Намиране на пазари в България и зад граница

         b. Намиране и привличане на служители

         c. Участие в държавни ИТ поръчки

         d. Участие в европейските програми

      (v) Да съдейства за обмяната на иновативни идеи и добри бизнес практики между участниците в клъстера;

      (vi) Да съдейства за съвместното използване на инфраструктура и оборудване между участниците в клъстера;

      (vii) Да насърчава комуникацията и взаимопомощта между хората, образователните институции, местната и държавна власт и бизнесите, свързани с ИТ индустрията в региона;

§ 7 Средства за постигане на целите на Сдружението


За постигане на своите цели Сдружението осъществява следните дейности:

      (i) Събиране и разпространяване на актуална информация за ИТ бранша в региона, с фокус върху дейността на фирмите-участници в клъстера;

      (ii) Провеждане на обучения и курсове по свързани с ИТ бранша теми: програмиране, хардуер, дигитално предприемачество, онлайн бизнес и др.;

      (iii) Организиране и провеждане на конференции, семинари, кръгли маси и други събития, свързани с информационните технологии;

      (iv) Представяне на дейността на клъстера и неговите членове на събития и форуми извън региона и страната;

      (v) Инициира и участва в съвместни проекти с други регионални, национални и международни организации със сходни цели;

      (vi) Участие в работни групи и срещи по въпроси, свързани със законодателството на България, касаещо ИТ бизнеса;

      (vii) Създаване и поддържане на платформа, улесняваща трансфера на знания и комуникацията между участниците и вертикално или хоризонтално свързани партньори;

      (viii) За осъществяването на целите си, Клъстера може да извършва и други, разрешени от закона дейности, в това число стопанска дейност, като: обучения, консултантска дейност, изследвания и проучвания, експертни оценки, провеждане на събития и други;

§ 8 Предмет на допълнителна стопанска дейност


   (1) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си и в рамките на разрешеното от закона, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност, както и научноизследователска и развойна дейност.

   (2) Приходите, събрани от Сдружението по реда на ал.1, могат да бъдат използвани само за постигане на целите, посочени в § 6 от настоящия Устав.

§ 9 Съответствие с правилата на конкуренцията


   (1) Сдружението осъществява дейността си при стриктно спазване правилата на конкуренцията и предприема всички мерки да не допуска обмен на чувствителна търговска информация или координиране на пазарното поведение на своите членове в противоречие с тези правила.

   (2) Сдружението приема вътрешни процедури, които да гарантират спазването на правилата на конкуренцията при провеждане на събрания и обмен на информация между членовете на Сдружението.

III. Имущество и вноски


§ 10 Имущество на Сдружението


   (1) Имуществото на Сдружението се формира от:

      (i) Вноски на членовете;

      (ii) Парични и непарични дарения и завещания;

      (iii) Спонсорство;

      (iv) Участие в европейски програми;

      (iv) Приходи от собствена допълнителна стопанска дейност, осъществявана с цел осигуряване самофинансирането на Сдружението и постигане на неговите цели.

   (2) Сдружението може да откаже приемането на дарения, завещания или спонсорство, ако са направени под неприемливи условия или условия, противоречащи на целите и разпоредбите, съдържащи се в настоящия Устав и нормативните актове на Република България.

   (3) Ако годишните приходи на Сдружението надхвърлят разходите му, разликата ще бъде използвана за разширяване дейността на Сдружението за постигане на записаните в Устава цели. Разликата не може да бъде разпределяна като печалба между членовете под формата на дивиденти или други подобни доходи.

   (4) Счетоводното отчитане на приходите и разходите на Сдружението се води в съответствие с българското законодателство.

   (5) Сдружението придобива собствеността на активите при изпълнение на проекта за финансиране по програма, както и правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална собственост върху резултатите от изпълнението на проекта, докладите и други документи, свързани с него.

§ 11 Вноски


   (1) Всеки от членовете на Сдружението прави задължителни и доброволни вноски.

   (2) Задължителните вноски са:

      (i) Членски внос;

      (ii) Извънредни целеви вноски.

   (3) Всеки от членовете на Сдружението е длъжен да внесе и да плаща членски внос, както е определен от Общото събрание.

   (4) Университетите и други учебни заведения са освободени от заплащането на членски вноски.

   (5) Размерът на членския внос представлява твърда годишна вноска и се определя по решение на Общото събрание на Сдружението.

   (6) Членският внос се изплаща по банков път.

   (7) По решение на Общото събрание на Сдружението, членовете са длъжни да правят извънредни целеви вноски в пари или друго имущество за постигане на цели, определени с Устава или в решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, вида, размера и начина на събиране на посочените целеви вноски.

   (8) Членовете на Сдружението могат да правят доброволни вноски по тяхно желание и със съгласие на Управителния съвет, взето с мнозинство от всички членове за финансиране на определени проекти.

IV. Органи и структура на управление на Сдружението


§ 12 Общо събрание


   (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

   (2) Членовете на Сдружението се представляват в Общото събрание от законните им представители. Член на Сдружението може да бъде представляван и от лице, упълномощено да упражнява правата на члена в Общото събрание.

   (3) Компетентност на Общото събрание:

Общото Събрание има следните правомощия:

      (i) Изменя и допълва Устава на Сдружението;

      (ii) Приема други вътрешни актове на Сдружението;

      (iii) Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

      (iv) Избира и освобождава членове на Управителния съвет;

      (v) Освобождава от отговорност Управителния съвет;

      (vi) Назначава и освобождава одитори;

      (vii) Одобрява годишния финансов отчет и одиторския доклад;

      (viii) Назначава ликвидатори при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

      (ix) Взема решения относно участие в други организации или съюзи;

      (x) Приема основните цели и програми за дейността на Сдружението;

      (xi) Приема бюджета на Сдружението;

      (xii) Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, извънредни целеви вноски, както и други имуществени вноски;

      (xiii) Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

      (xiv) Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

      (xv) Взема решение за откриването и закриване на клонове;

      (xvi) Взема решения по въпроси в неговата компетентност, определени съгласно закона или Устава.

   (5) Провеждане на Общо събрание

      (i) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно (редовно Общо събрание). Първото Общо събрание трябва да бъде проведено най-късно 6 (шест) месеца след учредяване на Сдружението. Принципно, редовното Общо събрание следва да се провежда ежегодно през първата половина на годината за текущата година, като на него се гласува и бюджета за текущата година. В случай, че до 30.06 не се приеме нов бюджет за годината, Управителният съвет продължава дейността си въз основа на бюджета от миналата година. Нови проекти, инвестиции или увеличаването на разходите са недопустими до гласуването на новия бюджет.

      (ii) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет (извънредно Общо събрание).

   (6) Свикване на Общото събрание

      (i) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

      (ii) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалище на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

      (iii) Свикването се извършва с писмена покана. Поканата може да бъде връчена по един от следните начини: на ръка срещу подпис, с препоръчано писмо с обратна разписка на всеки от членовете на Общото събрание, по електронна поща или се обявява в РЮЛНЦ към Агенция по вписванията, най-малко 15 дни преди насрочената дата на заседанието на Общото събрание. Този срок не включва деня на поканата и датата на заседанието.

      (iv) Поканата съдържа дневния ред с въпросите, предложения за решения, дата, час и място за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива е свикано.

   (7) Право на сведение

Заявленията и документите, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Сдружението, най-късно до датата на поканата за свикване на Общото събрание. Предложенията за въпроси за решаване от Общото събрание се правят пред Управителния съвет.

   (8) Списък на присъстващите

      (i) На заседанието на Общото събрание се изготвят списъци на присъстващите членове на събранието, респ. техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъците се заверяват от секретаря на Общото събрание.

      (ii) За членовете, които се записват в списъка след „установяване на кворума”, се вписва часа и следващото подлежащо на гласуване решение.

   (9) Кворум

Общото събрание може да взема решения, ако са се явили повече от половината членове или техни надлежни представители. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред, след което има право да взема решения и с по-малко от половината от членовете/представителите.

   (10) Право на глас

      (i) Всеки член на Сдружението има право на един глас.

      (ii) Член или негов представител няма право да участва във вземането на решения по въпроси, свързани с него или с представляваното от него лице.

   (11) Мнозинство

      (i) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако Уставът или законът не изискват друго мнозинство.

      (ii) Решенията за изменение и допълнение на Устава на Сдружението, както и за преобразуване и прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите, респ. представените членове.

   (12) Решения

      (i) Ако всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, Общото събрание може да вземе решения и по въпроси, които не са били включени в поканата.

      (ii) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

   (13) Протокол

      (i) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Списъците на присъстващите се прилагат към протокола заедно с документите по свикване на Общото събрание;

      (ii) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на Общото събрание, както и от преброителите на гласовете.

§ 13 Управителен Съвет


Управителният съвет е управителен орган на Сдружението.

   (1) Избор и мандат на Управителния съвет:

      (i) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание ежегодно.

      (ii) Управителният съвет се състои от 7 члена.

      (iii) Членове на Управителния съвет могат да бъдат физически и/или юридически лица независимо дали са членове или не са членове на Сдружението. Последните осъществяват функциите си в Управителния съвет чрез своите законни представители.

      (iv) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

   (2) Права и задължения на Управителния съвет

      (i) Управителният съвет управлява Сдружението с грижата на добър търговец;

      (ii) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат назначени в Сдружението за служители;

      (iii) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание на Управителния съвет за обсъждане на отделни въпроси;

      (iv) Управителният съвет има задължение да опазва имуществото на Сдружението и да следи за надлежното разходване бюджета;

      (v) Управителният съвет носи отговорност за изпълнението на решенията на Общото събрание;

      (vi) Управителният съвет носи отговорност за спазване разпоредбите за водене на надлежно счетоводство;

      (vii) Управителният съвет сам изработва и приема правила за работата си и разпределя функциите между членовете си;

   (3) Правомощия на Управителния съвет

      (i) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

      (ii) Разпорежда се с имуществото, вкл. за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижимите имоти или движими вещи, както и за наемането на помещения или движими вещи на Сдружението при спазване изискванията на Устава.

      (iii) Избира Председател, който да представлява Сдружението;

      (iv) Избира заместник-председател и разпределя компетентността и задълженията на Управителния съвет между членовете си. Независимо от вътрешното разпределение на задълженията всички членове на Управителния съвет имат еднакви права и задължения;

      (v) Взема решения за приемане или изключване на членове въз основа разпоредбите на Устава;

      (vi) Подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността;

      (vii) Подготвя и внася в Общото събрание годишен проект на бюджет/бюджет;

      (viii) Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

      (ix) Взема решения за организационно-управленската структура на Сдружението, за назначаването/освобождаването на оперативен „управител на клъстера” и други служители, за вътрешните процеси и правила и за изпълнението на оперативните дейности, особено по отношение на практическа дейност за постигане целите на Сдружението;

      (x) Взема решения по въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

      (xi) Определя мястото и начина на провеждане (лична среща, видеоконференция и т.н.) на заседанието на Управителния съвет;

      (xii) В случай, че Сдружението кандидатства по програма за финансиране и същата изисква съфинансиране от Сдружението, то Управителният съвет взема решение за начина и тежестта при осигуряване на съфинансирането във връзка с изпълнението на проекта, включително уреждане на реда за внасянето на имуществени вноски в Сдружението с цел осигуряване на съфинансирането по проекта.

   (4) Кворум и мнозинство

      (i) Решенията на Управителния съвет могат да се вземат при лично присъствие в рамките на заседание на Управителния съвет, както и чрез участие във видеоконференция или по телефон;

      (ii) Председателят или заместник-председателят отправя най-малко 2 седмици преди заседанието покана до членовете, в която посочва дневен ред на заседанието. Поканата се връчва на ръка, с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронна поща на всеки от членовете на Управителния съвет. Този срок не включва деня на поканата и датата на провеждане на заседанието. Провеждането на спешни заседания (дори по телефон) е допустимо, само ако всички членове на Управителния съвет са съгласни с този начин на провеждане;

      (iii) Управителният съвет взема решения, ако в него участва повече от половината от членовете му или техни представители, както и председателя/неговия заместник;

      (iv) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, доколкото настоящият Устав не предвижда друго. В случаите на равен брой гласове, решението се взема от председателя/неговия заместник;

      (v) Член на Управителния съвет може да се представлява от друг член на Управителния съвет или от упълномощен представител. Член от Управителния съвет има правото да представлява само един друг член на Управителния съвет;

      (vi) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол. В протокола се записват: участниците, решенията, формалностите относно свикването и провеждането на заседанието, дневния ред, резултатите от гласуването по точките от дневния ред;

      (vii) За вземането на следните решения е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет:
 • назначаване на лице, което да извърши ликвидацията на Сдружението;
 • разпореждане с имущество на Сдружението;
 • определяне реда и организиране извършването на дейността на Сдружението;

   
(viii) За вземането на следните решения е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Управителния съвет:
 • предприемане на дейности, които не са били включени в дневния ред на заседанието, но по преценка на Управителния съвет са в интерес на Сдружението;
 • приемане/освобождаване на членове на Сдружението;
 • съществени организационни промени, вкл. промени в разпределянето на задълженията между членовете на Управителния съвет;
 • встъпване или прекратяване на дългосрочни сътрудничества, учредяване на клонове след предварително одобрение от Общото събрание.

   
(5) Отговорност на членовете на Управителния съвет

      (i) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание.

   (6) Председател на Управителния съвет

Председателят има следните правомощия и извършва по-специално следните дейности:

      (i) Ръководи заседанията на Управителния съвет;

      (ii) Ръководи заседанията на Общото събрание;

      (iii) Представлява Сдружението пред всички трети лица;

      (iv) Упълномощава писмено други членове от Управителния съвет или трети лица за извършване на конкретни действия;

      (v) Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, и в особена степен следи за изпълнение на проектите на Сдружението;

      (vi) Контролира изпълнението на бюджета;

При невъзможност да изпълнява задълженията си Председателят се замества от заместник-председателя.

   (7) Заместник-председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

      (i) Представлява Сдружението пред трети лица и подпомага Председателя в оперативното ръководство на поставените задачи и цели на Сдружението;

      (ii) Заместник-председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, организира, ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението, съхранява и води документацията на Сдружението, назначава и освобождава персонала, представлява сдружението и може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

V. Членство


§ 14 Вид членство


   (1) Членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и/или еднолични търговци; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел; български висши училища; професионални училища и професионални гимназии съгласно чл.26 от Закона за народната просвета; Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена; Селскостопанска академия и институти към нея; експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл.60 от Закона за администрацията; Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания; общини и/или областни администрации, които са заинтересовани от развитието на ИТ сферата в региона.

§ 15 Придобиване, изключване и прекратяване на членство


   (1) Посочените в § 14 юридически лица могат да станат членове на Сдружението при изпълнение на следните условия:

      (i) Подаване на заявление в свободна форма за приемане, в което се посочва причината за кандидатстване за член;

      (ii) Подписване на декларация-съгласие за спазване Устава на Сдружението и приемане на произтичащите от това задължения;

      (iii) Заплащане на съответния членски внос;

   (2) Новите членове се приемат с решение на Управителния съвет;

   (3) Управителният съвет може да вземе решение за изключване на членове, ако действат против интересите на Сдружението, в противоречие с Устава, в противоречие с интересите на член на Сдружението или чрез действията си уронват авторитета и доброто име на Сдружението и неговите членове. Това се установява от Управителния съвет, като по своя преценка може да назначи адвокат за изясняване на случая. Член на Сдружението може да бъде изключен, ако е в забава с плащането на дължимия членски внос с повече от 2 месеца и въпреки отправената към него писмена покана за заплащане на дължимия членски внос, той не го погаси в рамките на 30 дни.

   (4) Член на Сдружението има право да прекрати членството си с писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет най-малко 6 месеца преди края на календарната година. Членството се счита за прекратено към края на календарната година.

   (5) Членството се прекратява автоматично в следните случаи:

      (i) За юридически лица - при обявяване на лицето в несъстоятелност, заличаване на дружеството от Търговския регистър, прекратяване или изключване.

§ 16 Права и задължения на членовете


   (1) Всеки член на Сдружението има право:

      (i) Да участва във всички дейности на Сдружението;

      (ii) Да участва в работата на Общото събрание и да гласува при вземане на решения;

      (iii) Да участва в управлението като избира и бъде избиран в органите на управление;

      (iv) Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

      (v) Да бъде информиран за дейността на Сдружението

   (3) Всеки член на Сдружението е длъжен:

      (i) Да съдейства за постигане целите на Сдружението;

      (ii) Да заплаща ежегодно членския си внос най-късно 30 дни преди началото на календарната година. В годината на приемане членският внос се изчислява на месечна основа и се дължи за съответната календарна година непосредствено след приемането. За учредителите членският внос за годината на учредяване се определя пропорционално като 50% се заплащат след провеждане на Учредителното събрание и 50% - незабавно след вписването на Сдружението;

      (iii) Да се придържа към европейските стандарти на поведение /Compliance/, както и правилата, свързани с корпоративното управление /Corporate Governance/;

      (iv) Да не използва членството си по какъвто и да е начин за постигане на цели, противоречащи на Устава и нормативните актове;

      (v) Да пази доброто име и авторитета на Сдружението и да съдейства за издигане на авторитета и ролята на Сдружението.

      (vi) Да спазва Устава на Сдружението и да съдейства за постигане на целите му.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ


   (1) Сдружението се прекратява:

      (i) По решение на Общото събрание;

      (ii) С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

   (2) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението в друга правна форма и продължаването му. Ликвидацията се извършва от определен от Общото събрание ликвидатор. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по начин определен от Общото събрание.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


   (1) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

   (2) Членовете на Сдружението не отговарят за неговите задължения.

   (3) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски, както и за вноските (хонорари, материални разходи) за услуги за Сдружението, за които е поет ангажимент чрез договорено участие по проекти;

   (4) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

   (5) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

   (6) В случай, че отделни или няколко условия от настоящия Устав станат или са невалидни, то това не засяга валидността на останалите условия. Членовете на Сдружението са задължени в такива случаи да съдействат за разработването на условия, възможно най-близки до действителната обща воля на членовете в Сдружението при приемане на невалидното условие. Същото важи и при пропуски.

   (7) Разходите по настоящия Устав и неговото прилагане се поемат от учредителите. Общото събрание определя размера на обезщетението за учредителите за възникналите за тях учредителни разноски. Изплащането на тези учредителни разноски може да се изисква само, ако с това не се застрашава съществуването на Сдружението. Решението за това се взема от Управителния съвет.

   (8) Настоящият Устав беше единодушно приет от учредителите и подписан правнообвързващо в рамките на Учредителното събрание на Сдружението на 02.08.2019 г.